Planområdet
ligger ved Tindefjell i Luredalen, vest for elva Lure og nord for vegen mellom Austbygda og Veggli. Planområdet er på ca 1000 daa og utgjør et areal som er lagt ut til byggeområde for fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Lure-, Nystaul- og Skirvedalen.

Området er dekket av skog og myrdrag, og strekker seg fra ca 785 m.o.h i sørøst til ca 885 m.o.h. i nordvest. I de øversteliggende partiene er det åpen blandingsskog med bar- og løvtrær, mens det i de laveste områdene er tettere gran- og furuskog. Terrenget er småkupert. Vegen som går gjennom området fører inn til Lurestaul.

Gode utfartsmuligheter til fjellet er vektlagt, og hyttene er lagt i større og mindre grupper for å samle utbyggingen og beholde grønne lunger mellom hyttebebyggelsen, og korridorer i de viktigste utfartsretningene. Det er lagt vekt på god landskapstilpasning ved planlegging av hyttetomter og vegframføringer.

Vinteridyll fra Tindefjell